STORE DIRECTORY
adidas
Vị trí: L3-07~10
Điện thoại: +84 28 3821 8665
Akemi Uchi
Vị trí: L4-17
Điện thoại: +84 933404993
ALDO
Vị trí: L2-06
Điện thoại: +84 1202760252
Annacoco
Vị trí: B1-04
Điện thoại:
Annam Café
Vị trí: B2-12
Điện thoại: +84 28 3825 8826
Annam Gourmet
Vị trí: B2 -11
Điện thoại: +84 28 3914 0515
AOJO
Vị trí: L3-13
Điện thoại: +84 28 3821 0526
Armani Exchange
Vị trí: L2-32
Điện thoại: +84 28 3821 7557
Asian Corner
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 949898949
ASICS
Vị trí: L3-33/34
Điện thoại: +84 28 3620 6225
As-me ESTELLE Japan
Vị trí: L2-12
Điện thoại: +84 28 3821 0911
ATZ Organic & Yankee Candle
Vị trí: L4-29
Điện thoại: +84 28 3821 5461