STORE DIRECTORY
Tên thương hiệu
Vị trí
Baskin Robbins
B2-6A
Basta Hiro
L3-26B
Bee Cheng Hiang
B2-05
BoBaPoP
B2-18/19
Bon Mua
L1-21
Bose
L4 -10
BreadTalk
B2-14
Brooks Brothers
L1-19/20