Dịch vụ hỗ trợ tìm đồ thất lạc

Nếu bạn không may bị thất lạc đồ dùng của mình, vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách tìm đồ thất lạc tại tầng 1 để được hỗ trợ.
Các đồ dùng thất lạc sẽ được giữ trong vòng 30 ngày, và sẽ được bàn giao cho công an nếu không có người nhận sau 30 ngày.