Phòng em bé

Nhiều phòng em bé và khu vực thay tã đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh tại các tầng B2, L2, L3, L4, L5.